<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8164069436399351051\x26blogName\x3dFen%C3%B2mens+emergents\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenomensemergents.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenomensemergents.blogspot.com/\x26vt\x3d-4106074681537438256', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Fenòmens emergents

Extinció de llengües, vol d'estornells i embussos de tràfic

 

Mòbils i semacodes

Cada vegada més els mòbils poden percebre i interactuar amb el seu entorn a través d'un nombre creixent de sensors: bluetooth, càmera de fotos i GPS. Com diu Teemu Arina en un post recent amb un vídeo fantàstic sobre l'evolució dels mòbils, converteixen al mòbil en una mena de vareta màgica que interactua. La càmera de fotos per posar un exemple, permet quelcom més que fer fotografies. Al fer una foto de quelcom equivalent als tradicionals codis de barres, el que es coneix amb el nom de semacode, es pot fer que automàticament el mòbil realitzi una acció. Entre aquestes accions es pot fer que ensenyi una plana web, afegeixi un contacte, afegeixi un event a l'agenda, envïi un SMS o faci una trucada. Reconeixereu fàcilment les imatges de semacodes per la seva fesomia similar a uns mots encreuats.
Això és justament el que pots fer amb la aplicació que acaba de treure Scanlife, disponible per a 70 models de mòbils diferents. Si visiteu la plana web getscanlife.com amb el vostre mòbil i us descarregueu l'aplicació, i feu una foto al semacode d'aquest post, us enviarà automàticament cap al web d'Antaviana. Jo ho he provat amb una Blackberry 8310 i m'ha funcionat perfectament, en el meu cas cal baixar la resolució de la càmera. Scanlife et permet crear-te gratuitament els teus codis de prova i dirigir-los cap a on vulguis, al bloc de Techcrunch hi trobareu un codi d'invitació.

 

per aquesta entrada

Deixa el teu comentari